Đội ngũ  giáo viên của trường ngày đầu chỉ là trình độ trung cấp sư phạm, nhiều cán bộ, giáo viên chưa đạt chuẩn. Đến nay 100% giáo viên có trình độ chuẩn và trên chuẩn. Công tác bồi dưỡng và tự bồi dưỡng chuyên môn ngày càng được chú trọng. Tỷ lệ giáo viên giỏi trong những ngày đầu chỉ có 10-20% đến nay số giáo viên dạy giỏi ngày càng tăng, không có giáo viên yếu kém 100% giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường trong đó có nhiều giáo viên dạy giỏi cấp huyện, cấp tỉnh