Sinh hoạt chuyên môn 1 buổi/tháng, sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học 3 buổi/ năm

Từ ngày 09/12/2019 đến ngày 15/12/2019

Thời gian Nội dung Người chủ trì Địa điểm Thành phần Ghi chú