Sinh hoạt chuyên môn 1 buổi/tháng, sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học 3 buổi/ năm

Từ ngày 25/01/2021 đến ngày 31/01/2021

Thời gian Nội dung Người chủ trì Địa điểm Thành phần Ghi chú