Sinh hoạt chuyên môn 1 buổi/tháng, sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học 3 buổi/ năm

Từ ngày 21/09/2020 đến ngày 27/09/2020

Thời gian Nội dung Người chủ trì Địa điểm Thành phần Ghi chú